Skautaskólinn er að byrja

18/08/2023

Skautaskólinn er fyrir byrjendur og styttra komna á aldrinum 4-12 ára.

Nýtt námskeið í Skautaskólanum mun hefjast þriðjudaginn 22. ágúst 2023 og allir velkomnir í pruftíma áður en ákveðið er að skrá sig.

Í Skautaskólanum er lögð megináhersla á að læra helstu grunnatriði og undirstöður íþróttarinnar.  Við leggjum áherslu á að hafa æfingarnar skemmtilegar og fjölbreyttar og í leiðinni krefjandi. 

Fyrirkomulag æfinga

Skipt er í litla hópa á svellinu eftir aldri og getu.

Kennt er tvisvar sinnum í viku. 

Hluti æfinga fer fram á ísnum og hluti á gólfi.

Börnin fara í upphitun á gólfi þegar þau mæta, í framhaldi er 45 mín. ístími.

Þriðjudagar: 

Skautaskóli:
Mæting: 17:00 – 18:15

——————————————

Sunnudagar:

Skautaskóli:
Mæting: 11:30- 12:45

—————————————–

Mæting: Bendum á að mjög mikilvægt er að börnin mæti í upphitun þar sem ekki er gott að fara kaldur inn á svellið að skauta, iðkendum gengur betur að skauta eftir að hafa hitað upp og auk þess sem það dregur úr hættu á meiðslum að fara vel heitur inn á svellið. Vinasamlega mætið tímalega þannig að börnin séu tilbúin þegar upphitun hefst.

Fatnaður: Mikilvægt er að börnin mæti í viðeigandi fatnaði í skautaskólann, góðar buxur sem gott er að hreyfa sig í, t.d. flísbuxur (bannað að vera í gallabuxum og/eða ökklasokkum). Góð flíspeysa yfir hlýjan bol er oftast nóg fyrir þau og vettlingar eru nauðsynlegir. Gott er að hafa buff undir hjálminum. Passið að dúða börnin ekki um of, þau þurfa að eiga gott með að hreyfa sig, þeim er oftast ekki svo kalt á ísnum þar sem þau eru að hreyfa sig og fara heit inn á eftir upphitun. Iðkendum þykir oft þægilegast að vera með sína eigin hjólahjálma á ísæfingum.

Ýmsar upplýsingar fyrir skautaskólaforeldra:

Verðskrá sem gildir fyrir námskeið sem hefjast 22. ágúst 2023

 • Verð fyrir í  skautaskóla er 66.000 kr 2 sinnum í viku en 35.500 kr einu sinni í viku.
 • Innifalið eru:
  • Kennslutímar
  • Lán á skautum og hjálmi
  • Skautanælur vegna regnabogaprófa
  • Iðkendagjald til Skautasambands Íslands
 • Allar skráningar og greiðslur fara fram rafrænt – sjá HÉR

Ef  nota á frístundastyrkinn þá þarf að skrá sig inn með Íslykli inn á skráningarsíðuna eða rafænum skilríkjum  og síðan haka við í reitinn frístund og ákveða upphæð.  ATH! ekki fara inn á Rafræna Reykjavík og úthluta styrknum þar, aðeins inn í skráningakerfinu. Frístundastyrkurinn þarf að koma fram til lækkunar á gjaldinu inn í kerfinu áður en þið gangið frá greiðslu á eftirstöðvum ef einhverjar eru. Félagið getur ekki kallað fram frístundastyrkinn til að lækka greiðslu, forráðamenn verða að gera það sjálfir.

Æfingagjöld eru ekki endurgreidd ef iðkandi hættir, nema vegna veikinda eða meiðsla til lengri tíma, og þá þarf að skila inn læknisvottorði á skrifstofu SR -listhlaupadeildar.

Með skráningu á námskeið gerir skautari og/eða forráðamaður sér grein fyrir því að mögulega eru teknar ljósmyndir af skauturum á æfingum, keppnum og sýningum og þær birtar opinberlega á samfélagsmiðlum og heimasíðu SR.

Dagsetningar sem falla niður vegna móta verða birtar hérna fyrir neðan.

Erum að bíða eftir staðfestum dagsetningum

Athugið að við útreikning æfingagjalda er búið að taka inní þær dagsetningar sem falla niður.

Til að fá nánari upplýsingar, sendið póst á skautastjori@gmail.com

Jólasýning félagsins verður haldin 10. desember  og taka allir krakkar í skautaskólanum þátt í sýningunni sem verður á æfingartíma.

 

 

The skating school is for beginners and advanced beginners skaters aged 4-12 years.

A new course at the Skating School will start on Tuesday the 22nd of August 2023 and everyone is welcome to try out before signing up.

In the Skating School, the main focus is on learning the basic elements and foundations of the sport. We focus on making the exercises fun and varied and challenging along the way.

Arrangement of exercises

They are divided into small groups on the rink according to age and ability.

It is taught twice a week.

Part of the training takes place on the ice and part on the floor.

The children go to warm-up on the floor when they arrive, followed by 45 min. ice time

Tuesdays:

Skating school:
Attendance: 17:00 – 18:15

——————————————

Sundays:

Skating school:
Attendance: 11:30-12:45

—————————————–

Attendance: We would like to point out that it is very important that the children attend the warm-up, as it is not good to go to the rink cold to skate, the skaters skate better after warming up and, in addition, it reduces the risk of injury on the rink. Please arrive on time so that the children are ready when the warm-up begins.

Clothing: It is important that the children come to the skating school in suitable clothing, good trousers in which it is good to move, e.g. fleece pants (it is forbidden to wear jeans and/or ankle socks). A good fleece sweater over a warm top is usually enough for them, and mittens are essential. It is good to have a buff under the helmet. Be careful not to dress the children too much, they need to be able to move easily, they are usually not that cold on the ice as they are moving and warm after warming up. Skaters often find it most convenient to wear their own bicycle helmets during ice practice.

Various information for skating school parents:

Price list valid for courses starting on 22nd of August 2023

The price for skating school is 66.000 kr 2 times a week but 35.500 kr once a week.
Included are:
Teaching hours
Loan of skates and helmet
Ice skates for rainbow tests
Professional fee to the Icelandic Skating Association
All registrations and payments are done electronically – see HERE
If you want to use the leisure grant you have to log in with Íslykli to the registration page or electronic ID and then check the leisure grant box and decide the amount. ATTENTION! do not enter Rafræna Reykjavík and allocate the grant there, only enter the registration system. The leisure allowance must be submitted to reduce the fee into the system before you proceed with payment of the balance, if any. The company cannot call on the leisure allowance to reduce the payment, the guardians must do it themselves.

Training fees are not refunded if a practitioner leaves, unless due to illness or long-term injury, and then a medical certificate must be submitted to the office of the SR Figure Skating Department.

By registering for a course, the skater and/or guardian realizes that photographs of skaters may be taken during training, competitions and exhibitions and published publicly on social media and the SR website.

Dates canceled due to tournaments will be published below.

Waiting for confirmed dates

Please note that when calculating training fees, the dates that are canceled have been taken into account.

For more information, send an email to skautastjori@gmail.com

The club’s Christmas show will be held on 10th of December, and all the kids in the skating school will take part in the show, which will take place during practice time.